INTEGRITETSPOLICY FÖR
EFFEKTIV FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING SVERIGE AB

Den här texten beskriver hur vi hanterar dina personuppgifter. Om du har några frågor om hur dina personuppgifter hanteras är du alltid välkommen att kontakta oss. Kontaktuppgifter hittar du under ”Kontakt” i menyn ovan.

I samband med att du har kontakt med Effektiv Förmögenhetsförvaltning Sverige AB (förkortat ”EFF” i denna text) kommer EFF att behandla vissa personuppgifter om dig. EFF är personuppgiftsansvarig för all sådan behandling.

Här kan du läsa om vilka uppgifter om dig som vi samlar in, varför vi behandlar dina uppgifter, vilka andra bolag och myndigheter vi delar dina uppgifter med, hur länge vi sparar dina uppgifter och vilka rättigheter du har i samband med behandlingen.

EFF iakttar stor försiktighet för att skydda din personliga integritet och kommer endast att behandla dina uppgifter på de sätt som anges i denna policy.

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är all information som kan knytas till en fysisk person som är i livet, till exempel namn, personnummer, nationalitet, utbildning, anställningsförhållanden och kontaktuppgifter.

Vilka personuppgifter om dig samlar vi in?

I samband med att du kontaktar oss samlar vi in namn, adressuppgifter, epostadress och telefonnummer så att vi ska kunna hålla kontakt med dig så länge det ärende kontakten gäller fortgår.

Telefonsamtal till och från EFF kan spelas in och bevaras i enlighet med svensk och norsk lag och föreskrifter om värdepappersmarknaden.

Om du ingår avtal om att bli kund lämnar du eller din företrädare personuppgifter till oss för att vi ska kunna administrera din begäran. De personuppgifter vi då samlar in utgörs bl a av namn, adress, telefonnummer, personnummer och e-postadress.

Vid upprättande av avtal och under utförandet av det uppdrag avtalet reglerar kommer vi även att behandla uppgifter rörande din förmögenhet, utformningen av ditt månadssparande, din allmänna ekonomiska situation, dina preferenser om risktagande och dina investeringar i finansiella instrument.

I tillägg till det kan vi i samband med vissa transaktioner behöva samla in ytterligare information från och om dig, såsom kvitton, fakturor eller andra handlingar som styrker att en transaktion är laglig.

Av avtalet eller i tilläggsdokumentation till detta framgår mer i detalj vilka uppgifter vi behandlar i just ditt fall.

Uppgifter om andra personer

Om du lämnar personuppgifter om andra personer är du ansvarig för att vi får behandla även dessa personuppgifter i enlighet med vad som sägs i denna text. Det kan t ex handla om att du agerar med fullmakt från någon annan, eller att du vid rådgivningen lämnar uppgifter om dina familjemedlemmar till oss.

Uppgifter vi erhåller från andra källor än dig

Vi kan komma att komplettera dina personuppgifter genom inhämtning från privata och offentliga register. Vi kan bl a hämta uppgifter om företag du äger och företag där du har anställning eller förtroendeuppdrag i från Bolagsverket.

Behandling av dina personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter endast för de syften och enligt de legala grunder som anges under respektive underrubrik nedan. Behandlingen kommer att pågå under den tid som anges under respektive rubrik. Notera dock att vi är skyldiga enligt lag att behålla vissa uppgifter under längre perioder.

1. Kontakt/intresseförfrågan

Om du inte är kund hos oss utan endast har kontaktat oss via kontaktformuläret på hemsidan, kommer vi att behandla dina uppgifter i syfte att vårda vår potentiella relation med dig. Den legala grunden för behandlingen är vårt berättigade intresse att vårda potentiella kundrelationer.

Om du inte inom 12 månader efter en sådan förfrågan har blivit kund, eller hört av dig till oss på sådant sätt att det finns anledning för oss att anta att ditt intresse av att bli kund hos oss kvarstår, kommer vi att radera dina uppgifter.

2. Prenumeration på epost

Vi kan, efter ditt godkännande, lägga till dig i vårt register över personer som vill motta information, inbjudningar och utskick från oss. Dessa utskick sker per epost. Vi kommer då att spara ditt namn och din epostadress så länge prenumerationen pågår.

Vi kommer att radera dina uppgifter vid avslutandet av prenumerationen. Instruktioner om hur prenumerationen kan avslutas finns i varje epostmeddelande. Det går också bra att kontakta oss enligt nedan för att avsluta prenumerationen. Den legala grunden för behandlingen av personuppgifter i detta fall är ditt samtycke.

3. Tjänster enligt avtal

I samband med att du ingår avtal om leverans av tjänster med EFF kommer vi att samla in och behandla de personuppgifter som är nödvändiga för att tillhandahålla dig de tjänster avtalet omfattar. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra det aktuella avtalet. Vi kommer att behandla uppgifterna så länge avtalet gäller.

4. Arbete som anknutet ombud till Connectum

EFF är ett anknutet ombud till Connectum Capital Management AS (kallat ”Connectum” i denna text) och erbjuder Connectums tjänster för investeringsrådgivning och vidarebefordran av order på den svenska marknaden.

Om du ingått avtal med Connectum kan EFF på uppdrag av Connectum för Connectums räkning inhämta och behandla personuppgifter om dig i syfte att tillhandahålla de tjänster som avtalet omfattar. Connectum är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dessa uppgifter. Vi kommer att behandla uppgifterna så länge vårt avtal med Connectum och Connectums avtal med dig gäller.

Som kund till Connectum omfattas du av Connectums personuppgiftspolicy. Den återfinns på Connectums hemsida: https://connectum.no/sv/

5. Kontaktperson för organisation

Om du är kontaktperson hos ett företag eller annan organisation, kommer vi att behandla dina personuppgifter i syfte att tillhandahålla våra tjänster till organisationen. Den legala grunden för behandlingen är att den är nödvändig för att fullgöra vårt avtal med organisationen. Vi kommer att behandla dina uppgifter så länge du finns registrerad som kontaktperson hos organisationen.

6. Lagkrav

Som kund till EFF eller Connectum behöver vi behandla dina uppgifter i syfte att uppfylla tillämpliga svenska och norska lagar, såsom regler om investeringsrådgivning, penningtvätt, lämplighetsbedömningar, kontroller mot sanktionslistor, kapitaltäckningskrav, bokföringsregler och skatteregler.

Den legala grunden för behandlingen är att den är nödvändig för att uppfylla EFFs rättsliga förpliktelser. Vi kommer behandla uppgifterna så länge som det krävs enligt gällande lagstiftning (bland annat bokföringslagen, lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, samt norska och svenska lagar och föreskrifter om värdepappersrörelse).

Leverantörer/biträden

Vi använder leverantörer som tillhandahåller lagrings- och kommunikationstjänster. Leverantörerna kommer, som del av tjänsterna till oss, att utföra viss behandling av dina personuppgifter för vår räkning. Leverantörerna finns inom EU/EES eller i USA. Överföringar till USA är föremål för lämpliga skyddsåtgärder i form av certifiering under EU-U.S. Privacy Shield eller EU-kommissionens standardavtalsklausuler.

Vidarelämnande av information till tredje part

EFF kan komma att lämna ut information om dig till Finansinspektionen, norska Finanstilsynet, Polisen, Skatteverket och andra tillämpliga svenska och norska myndigheter om Effektiv Förmögenhetsförvaltning är skyldigt att göra det enligt lag, föreskrift eller myndighetsbeslut.

Som anknutet ombud till Connectum kan vi även komma att behöva lämna ut dina personuppgifter till Connectum för att Connectum ska kunna säkerställa att vi uppfyller våra åtaganden mot dem.

Vi kan även, då detta krävs för fullgörande av vårt uppdrag åt dig, dela dina personuppgifter med andra företag du är kund till eller till oss uttryckt en önskan att komma i kontakt med, till exempel banker och försäkringsbolag eller företag som bedriver skatte- eller pensionsrådgivning.

Dina rättigheter

Som registrerad har du följande rättigheter i förhållande till vår behandling av dina personuppgifter:
Rätt till tillgång. Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter (inklusive kopia) samt viss information rörande behandlingen av dem.
Rätt till rättelse. Du har alltid rätt att få felaktiga personuppgifter rättade och att komplettera ofullständiga personuppgifter.
Rätt till radering (”rätten att bli bortglömd”). Under vissa förutsättningar har du rätt att få dina personuppgifter raderade. Observera dock att vi är skyldiga att bevara vissa personuppgifter för att uppfylla krav som ställs på oss av lagstiftning.
Rätt till begränsning av behandling. Under vissa förutsättningar har du rätt få behandlingen av dina personuppgifter begränsad.
Rätt till dataportabilitet. Du har rätt att få ut dina personuppgifter (eller under vissa omständigheter få dem överförda till en annan personuppgiftsansvarig) i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.
Rätt att göra invändningar. Under vissa omständigheter har du rätt att invända mot hur vi behandlar dina personuppgifter.

Om du vill utnyttja någon av dessa rättigheter kan du alltid kontakta oss per post, epost eller telefon enligt nedan för att göra en begäran om detta.

Även om vi gärna ser att du först kontaktar oss, har du alltid rätt att inge klagomål rörande vår personuppgiftsbehandling till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Kontaktuppgifter

Information om hur du kan kontakta oss hittar du om du väljer ”Kontakt” i menyn längst upp på sidan.

Denna policy uppdaterad senast 2018-09-28