Effektiv Förmögenhetsförvaltning Sverige AB

Organisationsnr: 556969-6015

Bankgiro: 544-5895

VAT number: SE556969601501

Anknutet ombud

Effektiv Förmögenhetsförvaltning Sverige AB (“Effektiv Förmögenhetsförvaltning”) är ett svenskt aktiebolag. Bolaget har tecknat avtal om att agera som ett anknutet ombud till det norska värdepappersinstitutet Connectum Capital Management AS (“Connectum”) och är registrerat i Bolagsverkets register över anknutna ombud.

Effektiv Förmögenhetsförvaltning får som anknutet ombud till Connectum verka under Connectums tillstånd och

  • marknadsföra Connectums investerings– eller sidotjänster,
  • ta emot eller vidarebefordra instruktioner eller order avseende investeringstjänster eller finansiella instrument,
  • placera finansiella instrument, och
  • tillhandahålla investeringsrådgivning till kunder avseende de tjänster och finansiella instrument som Connectum erbjuder.

Connectum ansvarar för att Effektiv Förmögenhetsförvaltning utför detta enligt de regler och riktlinjer som råder på värdepappersmarknaden.

Connectum

Connectum är ett norskt värdepappersbolag med tillstånd från norska Finanstilsynet att

  • ge investeringsråd
  • mottaga och vidareförmedla order för finansiella instrument

Connectum är registrerade hos svenska Finansinspektionen för att bedriva verksamhet på den svenska marknaden genom anknutna ombud.

Förmögenhetsskada och klagomål

Connectum ansvarar för förmögenhetsskada som Effektiv Förmögenhetsförvaltning uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakar kunden vid utförandet av Connectums investeringstjänster.

Eventuella klagomål ska anmälas till: Connectum Capital Management AS, Klagomålsansvarig, Karinslyst Allé 4, 0278 Oslo, Norge

Länkar

Connectums hemsida

Connectums tillstånd hos Finanstilsynet

I företagsregistret hos Finansinspektionen kan du hitta Connectums registrering i Sverige.

Bolagsverkets register återfinns Effektiv Förmögenhetsförvaltnings registrering som  anknutet ombud till Connectum.